Voorwaarden voor het gebruik van deze website

NEDERLANDS

Lees voordat u informatie op deze website gaat bekijken eerst de onderstaande voorwaarden voor het raadplegen van informatie op de website van Instituut de Zwaan.

Door het raadplegen van informatie op onze websites accepteert u deze voorwaarden.

Instituut de Zwaan stelt, via haar website, informatie van haarzelf en haar klanten ter beschikking aan derden.

Instituut de Zwaan heeft de grootst mogelijke zorg betracht bij het samenstellen van de door haarzelf ter beschikking gestelde informatie. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met Instituut de Zwaan

Nederlands rechts is van toepassing op deze voorwaarden en onze diensten.

Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Instituut de Zwaan